Chúng tôi cung cấp các giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực nước

Xử lý nước

Khử muối nước biển

1

Dự án khử muối thẩm thấu ngược

quy mô dự án: 500 m3 / dx 2

Loại dự án: khử muối

vị trí: Mauritania 

Indonesia Công ty phát triển bất động sản Regatta Thiết bị khử mặn nước biển

quy mô dự án: 800 tấn / ngày

loại dự án: khử muối

địa điểm: Indonesia

2
3

Cơ quan Công cộng Indonesia Thiết bị khử mặn nước biển

Quy mô dự án: 450 tấn / ngày

Loại dự án: khử muối

địa điểm: Indonesia

Cơ quan Công cộng Indonesia Thiết bị khử mặn nước biển

Quy mô dự án: 220 tấn / ngày

Loại dự án: khử muối

địa điểm: Indonesia 

4
5

Công ty phát triển nhiệt điện Indonesia TIMOR Island Thiết bị khử mặn nước biển

Quy mô dự án: 340 tấn / ngày

Loại dự án: khử muối

địa điểm: Indonesia

Viện kỹ thuật điện tử Trung Quốc Dự án khử mặn nước biển

Quy mô dự án: 440 m sau a / d

Loại dự án: khử muối

địa điểm: Hà Bắc 

6
7

Tỉnh Chiết Giang, Khử mặn nước biển

Quy mô dự án: 1000 m sau a / d

Loại dự án: khử muối

địa điểm: Chiết Giang